Kirjavinkki

Nuorisotyön sukupolvet XYZ - kokemuksia kirjaimista. Nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperi 2017


Linkkivinkki

Nuorten hyvinvointikertomus   Nuorten hyvinvointikertomus sisältää indikaattori-, kokemus- ja tutkimustietoa 15-29-vuotiaista helsinkiläisnuorista. 

tietoanuorista.fi
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuoran sivuilla
voi tutustua mm. Nuoran kokoamiin nuorten hyvinvointi-indikaattoreihin sekä Nuoriso-barometreihin.


Kysy kirjastonhoitajalta
 

Uutuudet

Uusimmat nimekkeet kirjaston tietokannassa - Reaaliaikainen uutuusluettelo

Uutuusluettelo 3-4/2016 (16.6.2016-15.1.2017)

PSYKOLOGIA 
USKONTO  
TUTKIMUSMENETELMÄT
SOSIOLOGIA
POLITIIKKA.OSALLISTUMINEN 
TYÖ.TYÖLLISYYS 
KULUTUS
LAINSÄÄDÄNTÖ.OIKEUS
NUORISORIKOLLISUUS
LASTENSUOJELU.NUORTENHUOLTO 
ASUMINEN
KASVATUS.KOULUTUS.YLEISTÄ 
KOULUKASVATUS 
OPETUS
MONIKULTTUURISUUS.GLOBAALIKASVATUS
NUORISOTYÖ 
JÄRJESTÖJEN NUORISOTYÖ
ERITYISKASVATUS 
VAPAA-AIKA.HARRASTUKSET
LÄÄKETIEDE.TERVEYS
PÄIHTEET.TUPAKKA
SEKSUAALIKASVATUS
ORGANISAATIOT.JOHTAMINEN
VIESTINTÄ.MEDIAKASVATUS  
TAIDE.TEATTERI 

Psykologia

Clemans, Katherine H.; Graber, Julia A.: Young adolescents' gender-, ethnicity-, and popularity-based social schemas of aggressive behavior: YOUTH & SOCIETY 2016:3 s. 303-317

Dunderfelt, Tony: Läsnäoleva kohtaaminen. Jyväskylä: PS-kustannus, 2016. - 182 s.

Hammarlund, Claes-Otto: Kriisikeskustelu. Kriisituki, jälkipuinti, stressin ja konfliktien käsittely. 2. päiv. laitos. Helsinki: Tietosanoma, 2010. - 308 s.

Hedrenius, Sara; Johansson, Sara: Kriisituki: ensiapua onnettomuuksien, katastrofien ja järkyttävien tapahtumien käsittelyyn. Helsinki: Tietosanoma, 2016. - 335 s.

hooks, bell: Rakkaus muuttaa kaiken. Tampere: Niin & näin, 2016. - 179 s. (Niin & näin -kirjat; 81)

Häkkinen, Maria (toim.): Käsittämisen äärellä. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 17. Helsinki: Nuorisopsykoterapia-säätiö, 2016. - 185 s. (Nuorisopsykoterapia-säätiön julkaisuja)

Magson, Natasha R. [et al.]: It is risky business: can social capital reduce risk-taking behaviours among disadvantaged youth?: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:5 s. 569-592

Moreno-Manso, Juan Manuel [et al.]: Perceived emotional intelligence and social competence in neglected adolescents: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:6 s. 821-835

Raami, Asta: Älykäs intuitio: ja miten käytämme sitä. Helsinki: S&S, 2016. - 319 s.

Sainio, Mari: Parempi elämä: 15 tarinaa hyvinvoinnista. [Lahti]: Fitra, 2015. - 191 s.

Sipola, Virpi: Läheisensä menettäneen nuoren suru ja kokemus ryhmävertaistuesta. Tampere: Tampereen yliopisto. Terveystieteen laitos, 2014. - 65 s. (Hoitotieteen pro gradu - tutkielma)

Smith, Emilie Phillips; Faulk, Monique; Sizer, Monteic A.: Exploring the meso-system: The roles of community, family, and peers in adolescent delinquency and positive youth development: YOUTH & SOCIETY 2016:3 s. 318-343

Spencer, Renée [et al.]: "Somebody who was on my side": A qualitative examination of youth initiated mentoring: YOUTH & SOCIETY 2016:3 s. 402-424

Timonen, Emma; Silvonen, Jussi; Vanhalakka-Ruoho, Marjatta: Nuorten uramuuntuvuus toisen asteen opintojen alussa: PSYKOLOGIA 2016:3 s. 191-208

Tukiainen, Maaretta: Inspiraatiokortit. Jyväskylä: PS-kustannus, 2016.

Ylikangas, Mikko (toim.): Mielen salat. Helsinki: Gaudeamus, 2016. - 197 s. (Tutkitusti)

Uskonto

Sardar, Ziauddin; Davies, Merryl Wyn: Islam. 2.p. Helsinki: Into, 2014. - 201 s. (Into-pokkari)

Tutkimusmenetelmät

Gould, Jeremy; Uusihakala, Katja (toim.): Tutkija peilin edessä: refleksiivisyys ja etnografinen tieto. Helsinki: Gaudeamus, 2016. - 254 s.

James, Malcolm: Diaspora as an ethnographic method: Decolonial reflections on researching urban multi-culture in outer East London: YOUNG 2016:3 s. 222-237

Ketokivi, Mikko: Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi. 2. laaj. laitos. Helsinki: Gaudeamus, 2015. - 336 s.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa: Myötätunnon politiikka ja tutkimusetiikka Suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen tutkimisessa: SOSIOLOGIA 2016:4 s. 396-415

Stevanovic, Melisa; Lindholm, Camilla (toim.): Keskustelunanalyysi: kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta. Tampere: Vastapaino, 2016. - 447 s.

Sosiologia

Allen, Kim: Top girls navigating austere times: interrogating youth transitions since the 'crisis': JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:6 s. 805-820

Anttila, Anu-Hanna; Kauranen, Ralf; Launis, Kati; Ojajärvi, Jussi (toim.): Luokan ääni ja hiljaisuus: yhteiskunnallinen luokkajärjestys 2000-luvun alun Suomessa. Tampere: Vastapaino, 2016. - 418 s.

Back, Les: Moving sounds, controlled borders: Asylum and the politics of culture: YOUNG 2016:3 s. 185-203

Carlson, Daniel L.: Challenges and transformations: childbearing and changes in teens' educational aspirations and expectations: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:5 s. 705-724

Cheung Judge, Ruth: Negotiating blackness: Young British volunteers' embodied performances of race as they travel from Hackney to Zimbabwe: YOUNG 2016:3 s. 238-254

Cook, Julia: Young adults' hopes for the long-term future: from re-enchantment with technology to faith in humanity: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:4 s. 517-532

Cuzzocrea, Valentina; Mandich, Giuliana: Students' narratives of the future: Imagined mobilities as forms of youth agency?: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:4 s. 552-567

Deuchar, Ross [et al.]: 'When you're boxing you don't think so much': pugilism, transitional masculinities and criminal desistance among young Danish gang members: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:6 s. 725-742

Evans, Ceryn: Moving away or staying local: the role of locality in young people's 'spatial horizons' and career aspirations: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:4 s. 501-516

Farrugia, David: The mobility imperative for rural youth: the structural, symbolic and non-presentational dimensions rural youth mobilities: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:6 s. 836-851

Feixa, Carles; Leccardi, Carmen; Nilan, Pam (ed.): Youth, space and time: agoras and chronotopes in the global city. Leiden; Boston: Brill, 2016. - 439 s. (Youth in a globalizing world; volume 3)

France, Alan: Understanding youth in the global economic crisis. Bristol: Policy Press, 2016. - 297 s.

France, Alan; Threadgold, Steven: Youth and political economy: towards a Bourdieusian approach: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:5 s. 612-628

Hodkinson, Paul: Youth cultures and the rest of life: subcultures, post-subcultures and beyond: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:5 s. 629-645

Kamppinen, Matti; Kuusi, Osmo; Söderlund, Sari (toim.): Tulevaisuudentutkimus: perusteet ja sovellukset. 2. korj. p. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. - 928 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 896)

Kivijärvi, Antti; Peltola, Marja (toim.): Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 2016. - 210 s. (Julkaisuja; 185)

Koivisto, Juha; Blomqvist, Pia: Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumisen rakennuspalikat - Innokylän innovaatiokatsaus [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2016. - 31 s. (Työpaperi; 23/2016)

Kontula, Anna: Luokkalaki: miten Suomen lait ja viranomaiset syrjivät työväenluokkaa. Helsinki: Into, 2016. - 154 s. (Into-pamfletti; 65)

Kytö, Hannu; Kral-Leszczynska, Monika: Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät: tutkimus alueiden välisistä muuttovirroista. Helsinki: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2013. - 124 s. (Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu; nro 76)

Lehtikangas, Annukka: Tyttöjen ystävyyskulttuurisia esityksiä [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Sosiologian laitos, 2016. - 117 s. (Sosiologian pro gradu -tutkielma)

Liljeholm Hansson, Susanne: Berättelser om ungdomsgäng i förorten. Genus, makt och moral [Elektroninen aineisto]. Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för socialt arbete, 2014. - 303 s. (Skriftserien; 2014:2)

Lin, Wen-Hsu; Yi, Chin-Chun: Family and school strains and their effects on adolescent deviance in Taiwan: A mediating study: YOUTH & SOCIETY 2016:4 s. 496-520

Liu, Ruth X.: School bonding, peer associations, and self-views: The influences of gender and grandparent attachment on adolescents in Mainland China: YOUTH & SOCIETY 2016:4 s. 451-469

McLeod, Julie; Wright, Katie: What does wellbeing do? An approach to defamiliarize keywords in youth studies: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:6 s. 776-792

Pätilä, Anni: Ekstremismin ABC: GLOBALISTI 2015:1 s. 16-17

Rahapelitutkimus ja -politiikka [Teemanumero]: YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 2016:4 s. 371-476

Rashid, Naaz: Just a girl: Thinking intersectionally about 'the Muslim girl' and writing against culture: YOUNG 2016:3 s. 255-269

Saari, Juho (toim.): Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 2016. - 376 s.

Sirniö, Outi: Constrained life chances. Intergenerational transmission of income in Finland [Elektroninen aineisto]. Helsinki: University of Helsinki. Department of Social Research, 2016. - 98 s. (Publications of the Faculty of Social Sciences. Sociology; 26/2016)

Skourtes, Stephanie: Invisible, undervalued and excluded: Practicing working-class girlhood in affective space: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:3 s. 389-402

Sutela, Elina [et al.]: Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen riskitekijät Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2016. - 66 s. (Raportti; 5/2016)

Tuuva-Hongisto, Sari; Pöysä, Ville; Armila, Päivi: Syrjäkylien nuoret - unohdetut kuntalaiset? Helsinki: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2016. - 124 s. (Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu; nro 99)

Valluvan, Sivamohan: Conviviality and multiculture: A post-integration sociology of multi-ethnic integration: YOUNG 2016:3 s. 204-221

Van Aerschot, Lina; Häikiö, Liisa; Snellman, Karita; Kallinen, Yrjö: Nuoret, pienituloisuus ja asuinalueiden eriytyminen. Lähiössä asuvien nuorten käsityksiä taloudellisesta niukkuudesta: YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 2016:5 s. 540-550

Yamato, Erika: 'Growing as a person': experiences at anime, comics, and games fan events in Malaysia: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:6 s. 743-759

Politiikka. Osallistuminen

Alhanen, Kai: Dialogi demokratiassa. Helsinki: Gaudeamus, 2016. - 240 s.

Cammaerts, Bart [et al.]: Youth participation in democratic life: stories of hope and disillusion. Basingstoke, Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2016. - 237 s.

Conner, Jerusha O.: Pawns or power players: the grounds on which adults dismiss or defend youth organizers in the USA: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:3 s. 403-420

Heikkinen, Vesa; Pajunen, Tapio: Kansalaistaito: miten politiikkaa voi ymmärtää, jos sitä voi ymmärtää? Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Teos, 2016. - 351 s.

Höylä, Sari; Kuivakangas, Johanna (toim.): Harppauksia Euroopassa: yhteisöpedagogit sosiaalisen vahvistamisen ytimissä. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2016. - 52 s.

Jutila Roon, Merja: Kenen demokratia? Miten edustuksellinen demokratia saadaan toimimaan nykyajassa. [Helsinki]: Kalevi Sorsa -säätiö, 2016. - 69 s.

Kallio, Kirsi Pauliina; Mills, Sarah (eds.): Politics, citizenship and rights. Singapore: Springer Reference, 2016. - 534 s. (Geographies of Children and Young People; volume 7)

Kaupunkiaktivismi [Teemanumero]: KVARTTI 2016:3 s. 1-124

Kiili, Johanna: Lasten edustuksellisen osallistumisen jännitteet kunnallisessa lapsiparlamenttitoiminnassa: JANUS 2016:2 s. 123-138

Koivunen, Kristiina: Suomen nuoret jihadistit. Helsinki: Into, 2016. - 248 s.

Ledaine, Liene: Stöd till unga politiker. Delrapport om att stärka ungas inflytande i de demokratiska processerna [Elektroninen aineisto]. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2016. - 21 s.

Lundbom, Pia: Eläinten puolustajat: suomalaisen eläinoikeusaktivismin muuttuva poliittinen tyyli ja toiseus. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2016. - 144 s. (University of Jyväskylä. Psychology and Social Research; 570)

Mäkelä, Sanni; Peltonen, Elina: Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2013. - 84 s. (Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C. Katsauksia ja aineistoja; 23)

Pekkarinen, Elina; Aapola-Kari, Sinikka (toim.): Nuoruus hallitusohjelmassa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2016. - 113 s. (Julkaisuja; 180)

Väkeväinen, Riitta: Yhteiskunnallisen vaikuttajaviestinnän kriittiset elementit - Case study: opiskelija- ja nuorisojärjestöjen eläkeuudistuslobbaus [Elektroninen aineisto]. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Viestintätieteiden laitos, 2016. - 67 s. (Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma)

Westh, Annika: Grattis! Ni har unga i ert parti! [Elektroninen aineisto]. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2016. - 15 s.

Työ. Työllisyys

Bergbom, Barbara; Toivanen; Minna; Airila, Auli; Väänänen, Ari: Monimuotoisuusbarometri 2016: Fokuksessa monikulttuurisuus ja osaaminen [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Työterveyslaitos, 2016. - 89 s.

Cabasés Piqué, M. Àngels; Pardell Veà, Agnès; Strecker, Tanja: The EU youth guarantee - a critical analysis of its implementation in Spain: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:5 s. 684-704

Fernández-Cornejo, José Andrés [et al.]: Gender differences in young adults' inclination to sacrifice career opportunities in the future for family reasons: comparative study with university students from Nairobi, Madrid, and Reykjavik: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:4 s. 457-482

Hannila-Niemelä, Mea; Oulasvirta-Niiranen, Pirjo; Pietikäinen, Reetta (toim.): Starttivalmennuksen menetelmiä ja työskentelytapoja. Helsinki: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, 2016. - 49 s.

Hannila-Niemelä, Mea; Oulasvirta-Niiranen, Pirjo; Pietikäinen, Reetta: Työpajojen starttivalmennus sosiaalisen kuntoutuksen palveluna: starttivalmennuksen juurruttaminen paikalliseen palveluverkostoon. Helsinki: Valtakunnallinen työpajayhdistys, 2015. - 62 s.

Holappa, Piia: Nuorten vaihtelevat elämäntilanteet haastavat työttömyyden mittaamista: TIETO & TRENDIT 2016:4 s. 18-20

Kinnunen, Riitta: Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus: työkaluna sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittari. Helsinki: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, 2016. - 67 s.

Koivuniemi, Niina; Haka, Satu, Saarinen, Petra (toim.): Nuorten yrittäjyystalo Innola. Yrittäjyyskasvatusmalli Muuramesta. Muurame: Muuramen Innola ry, 2015. - 59 s.

Niemi, Heidi: Mikä rooli henkilötietojen luovuttamisella on nuorisotakuun kuntakokeilun toteuttamiselle?: TYÖPOLIITTINEN AIKAKAUSKIRJA 2016:3 s. 19-32

Pyöriä, Pasi; Ojala, Satu: Prekaarin palkkatyön yleisyys: liioitellaanko työelämän epävarmuutta?: SOSIOLOGIA 2016:1 s. 45-63

Salorinne, Minna: Nuoret työttömät Helsingissä - tilastollinen katsaus Respan asiakkaista ja palvelun ohjauksesta [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 2016. - 30 s. (Helsingin kaupungin tilastoja; 2016:36)

Työpajapalveluiden vaikuttavuus. Tulosraportti 2014. Oulu: Oulun kaupunki, 2014. - 51 s.

Viitasalo, Niina: Nuoret ja ikäsyrjintä työelämässä: TYÖPOLIITTINEN AIKAKAUSKIRJA 2016:3 s. 5-18

Kulutus

Majamaa, Karoliina; Rantala, Kati: Nuorten aikuisten velat, velkaongelmat ja keinot talouden tasapainottamiseksi [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, 2016. - 83 s. (Katsauksia; 16/2016)

Wilska, Terhi-Anna; Lintonen, Tomi: The gender gap in teenagers' incomes. A 30-year trend in Finland 1983-2013: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:4 s. 421-437

Lainsäädäntö. Oikeus

Hovila, Maarit: Alaikäinen ulosottovelallisena - toimiiko edunvalvontaoikeudellinen suoja?: JANUS 2016:2 s. 139-155

Nuorisorikollisuus

Mankkinen, Tarja; Evwaraye, Ari: National action plan for the prevention of violent radicalisation and extremism [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Ministry of the Interior, 2016. - 32 s. (Ministry of the Interior publications; 17/2016)

Lastensuojelu. Nuortenhuolto

Aalto-Kallio, Mervi; Haake, Niina; Saarinen, Erja (toim.): Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen: opas kokonaistoiminnan arviointiin. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, 2014. - 96 s.

Harkko, Jaakko; Lehikoinen, Tuula; Lehto, Sarita; Ala-Kauhaluoma, Mika: Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi? Nuorten syrjäytymisriskit ja aikuisuuteen siirtymistä tukeva palvelujärjestelmä. Helsinki: KELA, 2016. - 152 s. (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia; 144/2016)

Honkakoski, Arja; Kinnunen, Petri; Vuorijärvi, Petri: Nuorten aikuisten sosiaalisen tuen tarpeet ja niihin vastaaminen. Oulu: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, 2016. - 168 s. (Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja; 41)

Kestilä, Sointu: Nuoreksi aikuiseksi epävakaassa kasvuympäristössä: nuorten kokemuksia arjessa selviytymisestä ja kasvuolosuhteista lastensuojelulapsena [Elektroninen aineisto]. Oulu: Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta, 2016. - 288 s. (Acta Universitatis Ouluensis; 165)

Laitala, Marjo; Puuronen, Vesa: Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Tampere: Vastapaino, 2016. - 286 s.

Muhonen, Teemu; Hanska, Jari: Eläketurma: miksi Suomeen tarvitaan uusi sukupolvisopimus. Tampere: Vastapaino, 2016. - 151 s.

Nousiainen, Kirsi; Petrelius, Päivi; Yliruka, Laura: Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen lastensuojelussa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2016. - 158 s. (Työpaperi; 20/2016)

Peltosalmi, Juha [et al.]: Järjestöbarometri 2016: järjestöjen tulevaisuus. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, 2016. - 250 s.

RAY tukee -barometrin toteutus ja koordinaatiohanke. Loppuraportti 1.6.2016 [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Raha-automaattiyhdistys, 2016. - 35 s.

Saikkonen, Paula; Blomgren, Sanna; Karjalainen, Pekka; Kivipelto, Minna: Poistaako sosiaalityö huono-osaisuutta? Helsinki: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2015. - 76 s. (Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu; nro 89)

Asuminen

Roberts, Jonathan; Noden, Philip; West, Anne; Lewis, Jane: Living with the parents: the purpose of young graduates' return to the parental home in England: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:3 s. 319-337

Kasvatus. Koulutus. Yleistä

Backman, Erik; Humberstone, Barbara; Loynes, Chris (eds.): Urban nature: inclusive learning through youth work and school work. Borås: Recito Förlag, 2014. - 195 s.

Heikkinen, Hannu L.T. [et al.] (toim.): Osaaminen jakoon: vertaisryhmämentorointi opetusalalla. Jyväskylä: PS-kustannus, 2012. - 334 s. (Opetus 2000)

Jääskeläinen, Liisa [et al.]: Tasa-arvotyö on taitolaji: opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Helsinki: Opetushallitus, 2015. - 81 s. (Oppaat ja käsikirjat; 2015:5)

Kivinen, Osmo; Hedman, Juha; Nurmi, Jouni: Suomalaisaikuisten osaaminen väitettyä parempaa: JANUS 2016:2 s. 172-184

Koulu kaupungissa [Teemanumero]: KASVATUS 2016:3 s. 211-289

Lehtinen, Erno; Vauras, Marja; Lerkkanen, Marja-Kristiina: Kasvatuspsykologia. 3. uud. p. Jyväskylä: PS-kustannus, 2016. - 358 s.

Salvà-Mut, Francesca; Thomás-Vanrell, Caterina; Quintana-Murci, Elena: School-to-work transitions in time of crisis: the case of Spanish youth without qualifications: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:5 s. 593-611

Virtanen, Hanna: Essays on post-compulsory education attainment in Finland. Helsinki: Aalto University. School of Business. Department of Economics, 2016. - 121 s. (Aalto University publication series. Doctoral dissertations; 87/2016)

Yuen, Yuet Mui Celeste; Lee, Moosung: Mapping the life satisfaction of adolescents in Hong Kong secondary schools with high ethnic concentration: YOUTH & SOCIETY 2016:4 s. 539-556

Koulukasvatus

Pentikäinen, Sari; Palomäki, Sanna; Heikinaro-Johansson, Pilvikki: Koululiikuntaan myönteisesti ja kielteisesti suhtautuvat oppilaat. Erilaisten oppilastekijöiden yhteyksiä koululiikuntaan suhtautumiseen yhdeksäsluokkalaisilla: LIIKUNTA & TIEDE 2016:4 s. 99-105

Saari, Juhani; Aarnio, Leo; Rytkönen, Maria: Kolme näkökulmaa koulutuksen valikoituvuuteen. Nuorten koulutusvalinnat tilastojen ja kertomusten valossa [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, 2015. - 155 s.

Ståhle, Liisa: Oppilashuoltoon yhteisöllistä työotetta: NUORISOTYÖ 2015:1 s. 18-19

Opetus

Caven-Pöysä, Outi; Staudinger, Merja: Pop up tehdas®: yrittäjyyskasvatusta digiloikaten [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Helmi Liiketalousopisto, 2016. - 70 s.

Lipponen, Päivi; Rönnholm, Antton: Pulpetista tablettiin: suomalainen koulu edelläkävijäksi maailman muutoksessa. Helsinki: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2016. - 96 s. (Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu; nro 102)

Monikulttuurisuus. Globaalikasvatus

Bahmani, Airin; Honkasalo, Veronika: Kulttuurisensitiivinen sukupuoli. Monikulttuurinen sukupuolisensitiivinen työ setlementtiliikkeessä. Helsinki: Setlementtiliitto, 2016. - 98 s. (Setlementtijulkaisuja; nro 44)

Gothóni, Raili; Siirto, Ulla (toim.): Pakolaisuudesta kotiin. Helsinki: Gaudeamus, 2016. - 275 s.

Hannula Ulla; Nieminen Tarja; Sutela Hanna: Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014 [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Tilastokeskus, 2015. - 221 s.

Isotalo, Anu: Mistä on hyvät tytöt tehty?: SUKUPUOLENTUTKIMUS 2016:3 s. 59-63

Keating, Avril: Are cosmopolitan dispositions learned at home, at school, or through contact with others? Evidence from young people in Europe: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:3 s. 338-357

Keen, Ellie; Georgescu, Mara (ed.): Bookmarks. A manual for combating hate speech online through human rights education. Revised edition (2016) with the inclusion of the Guide to Human Rights for Internet Users. Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 211 s.

Kouros, Kristiina (toim.): Iloisen talon kellareissa. Helsinki: Like, 2011. - 149 s. (Into-pamfletti; 45)

Kähkönen, Markku ja työryhmä (toim.): Ennen olin pakolainen. Helsinki: S&S, 2016. - 230 s.

Maahanmuutto [Teemanumero]: HAASTE 2016:4 s. 3-35

Mikkonen, Hanna: Ryhmätapaaminen "Openminded youngsters in Europe" Eurooppa-tietoisuuden nonformaalina oppimisen alustana. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014. - 48 s. (Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö)

Richert, Hannele (toim.): Mitä sä täällä teet? Tarinoita maahantulosta. Helsinki: Voima Kustannus, 2016. - 128 s.

Säävälä, Minna: Muukalainen tuli kylään: ihmisen matkassa halki aikojen, paikkojen ja tunteiden. Helsinki: Väestöliitto, 2016. - 211 s. (Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D; 61/2016)

Turvapaikanhakijat [Teemanumero]: KVARTTI 2016:4 s. 1-117

Nuorisotyö

Ali-Melkkilä, Sirpa: Seikkailukasvatusta ympäristön mukaan: NUORISOTYÖ 2015:4 s. 37-39

Järveläinen, Eeva: "Kivistön kauppakeskuksen ja kaupunkikeskuksen nuorisotyö (KiKe)" -hanke. Loppuraportti. Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016. - 35 s. (Laurea Julkaisut / Laurea Publications; 60)

Korhonen, Helmi; Rantanen, Heli: Whats Up Miten menee. Opas nuorten mobiilikohtaamiseen. Kuopio: Nuorten palvelu, 2016. - 47 s.

Lauha, Heikki; Tuominen, Suvi (toim.): Kohti digitaalista nuorisotyötä. Helsinki: Verke - Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, 2016. - 174 s.

Nuorten reviireillä -projekti. Loppuraportti. Kuopio: Nuorten palvelu, [2016]. - 46 s.

Ord, Jon: Youth work process, product and practice: creating an authentic curriculum in work with young people. 2. p. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2016. - 256 s.

Pelit ja menetelmät [Teemanumero]: NUORISOTYÖ 2015:4

Ringsdal, Ina S.: Working with young people: the value of youth work in the European Union. Country Report: Denmark [Elektroninen aineisto]. Brussels: European Commission. Directorate-General for Education and Culture, 2014. - 31 s.

Ristivedoin kohti uutta nuorisolakia: NUORISOTYÖ 2015:1 s. 20-23

Siurala, Lasse; Coussée, Filip; Suurpää, Leena; Williamson, Howard [eds.]: The history of youth work in Europe. Autonomy through dependency - Histories of co-operation, conflict and innovation in youth work. Volume 5. Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 189 s. (Youth Knowledge; # 19)

Tuominen, Pasi (toim.): Nuorisotyö lanittaa. Helsinki: Verke - Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, 2016. - 89 s.

Järjestöjen nuorisotyö

Niemelä, Jorma: Ihmisen ääni, tutkimuksen tieto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminta ja sen kehittäminen [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2016. - 16 s.

Nyman, Tarja; Riikonen, Satu (toim.): Moninainen ja kehittyvä järjestötoiminta: elinvoimaisuutta ja uudistavaa ajattelua toimintaympäristön muutoksessa. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2015. - 96 s. (Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja; 10)

Erityiskasvatus

"Haluan avustajan, joka vie mut sinne sun tänne." Katsaus lasten ja nuorten henkilökohtaiseen apuun [Elektroninen aineisto]. Helsinki: VAMLAS - Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, 2016. - 62 s.

Vapaa-aika. Harrastukset

Aarresola, Outi: Nuorten urheilupolut: tutkimus kilpaurheiluun sosiaalistumisen normeista, pääomista ja toimijuudesta. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2016. - 201 s. (Studies in sport, physical education and health; 246)

Armila, Päivi: Maaseudun nuoret ja liikunta - pidot eivät parane kun väki vähenee: LIIKUNTA & TIEDE 2016:4 s. 37-40

Berg, Päivi; Kokkonen, Marja (toim.): Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2016. - 330 s. (Julkaisuja; 186)

Kartläggning av öppen fritidsverksamhet. En nationell bild och faktorer som påverkar deltagande [Elektroninen aineisto]. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2016. - 90 s.

Ojajärvi, Sanna; Valtonen, Sanna: Hyvä hallintotapa liikunta-alalla [www-tuloste]. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura, 2016. - 71 s. (Liikuntatieteellisen seuran tutkimuksia ja selvityksiä; nro 13)

Palomäki, Sanna [et al.]: Vanhempien hyvä koulutus- ja tulotaso lisäävät nuorten liikkumista etenkin urheiluseuroissa: LIIKUNTA & TIEDE 2016:4 s. 92-98

Rannikko, Anni: Vaihtoehtoliikuntalajit julkisen tilan valtageometrioissa: ALUE JA YMPÄRISTÖ 2016:1 s. 27-38

Takalo, Susanna: Mikä nuorta liikuttaa? Tutkimus liikuntatottumusten rakentumisesta lapsesta nuoreksi aikuiseksi. Jyväskylä: Likes-tutkimuskeskus, 2016. - 229 s. (Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja; 315)

Urheilu [Teemanumero]: HAASTE 2016:3 s. 3-47

Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa: painopisteenä harrastamisen hinta [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016. - 98 s. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja; 2016:19)

Lääketiede. Terveys

McFerran, Katrina Skewes; Garrido, Sandra; Saarikallio, Suvi: A critical interpretive synthesis of the literature linking music and adolescent mental health: YOUTH & SOCIETY 2016:4 s. 521-538

Oikeus omaan kehoon. Puheenvuoroja poikien sukupuolielinten silpomisesta. Helsinki: Sexpo-säätiö, 2014. - 30 s.

Ojala, Kristiina [et al.]: Liikunnan ja painoindeksin yhteydet 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen käsityksiin kehostaan: LIIKUNTA & TIEDE 2016:2-3 s. 64-72

Perspectives on youth. Volume 3. Healthy Europe: confidence and uncertainty for young people in contemporary Europe. Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 164 s.

Ruotsalainen, Heidi: Sitoutuminen liikunnan lisäämiseen ei ole helppoa Facebook-ohjauksellakaan: LIIKUNTA & TIEDE 2016:2-3 s. 24-25

Simon, Lizzie: Detour. My bipolar road trip in 4-D. New York: Washington Square Press, 2003. - 211 s.

Vanhala, Erja; Hälvä, Sanna: Syö tai itke ja syö. Kokemus syömishäiriöstä. Helsinki: Tammi, 2012. - 172 s.

Päihteet. Tupakka

Hyvärinen, Hanna: Tupakka voi tappaa koulunkäynnin: AIKALAINEN 2016:9 s. 6-8

Kinnunen, Jaana M. [et al.]: Nuorten terveystapatutkimus 2015: nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977-2015 [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015. - 88 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita; 2015:31)

Torikka, Antti; Kaltiala-Heino, Riittakerttu; Luukkaala, Tiina; Rimpelä, Arja: Trends in alcohol use among adolescents from 2000 to 2011: the role of socioeconomic status and depression [Elektroninen aineisto]: ALCOHOL AND ALCOHOLISM 2017:1 s. 95-103.

Seksuaalikasvatus

Ripatti, Ale: "... mun sukupuoli on jossain ihan muualla kuin mun genitaaleissa." Nuorten transmiesten näkemyksiä sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014. - 64 s. (Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö)

Rose, India D. [et al.]: Health information-seeking practices of African American young men who have sex with men: A qualitative study: YOUTH & SOCIETY 2016:3 s. 344-365

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus [Teemanumero]: HAASTE 2016:2 s. 3-47

Organisaatiot. Johtaminen

Huhtala, Hannele; Syrjämäki, Sami; Tuusvuori, Jarkko S.: Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin. Tapaus Filosofian Akatemia. Raportti uusimmasta valmennuskonsultoinnista ja julkisen järjenkäytön ohentuvasta kriittisyydestä. [Elektroninen aineisto]. Tampere: Niin & näin, 2016. - 617 s. (niin&näin verkkoteksti; 2/2016)

Kallio, Mika [et al.]: Yhdistykset ja säätiöt: kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen erityiskysymyksiä. 3. p. Helsinki: ST-Akatemia Oy, 2016. - 332 s.

Viestintä. Mediakasvatus

Chapman, Harry; Coffé, Hilde: Changing Facebook profile pictures as part of a campaign: who does it and why?: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:4 s. 483-500

Collin, Philippa; Swist, Teresa: From products to publics? The potential of participatory design for research on youth, safety and well-being: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:3 s. 305-318

Kim, Eun-Mee; Yang, Soeun: Internet literacy and digital natives' civic engagement: Internet skill literacy or Internet information literacy?: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2016:4 s. 438-456

Merikivi, Jani; Myllyniemi, Sami; Salasuo, Mikko (toim.): Media hanskassa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö; Valtion liikuntaneuvosto; Nuorisoasiain neuvottelukunta; Nuorisotutkimusverkosto, 2016. - 172 s. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja; 184)

Mulari, Heta (toim.): Solmukohtia. Näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2016. - 174 s. (Julkaisuja; 183)

Määttä, Jukka; Pohjanmäki, Titta; Timonen, Päivi (toim.): Kohti digikampusta. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2016. - 221 s. (Julkaisuja; 22)

Sorsa, Elina: Snapchatin käyttöopas. Helsinki: Viestintä-Piritta, 2016. - 59 s.

Tubettaminen nuorisotyössä ja -tutkimuksessa - feat. Roni The Gamer. Osa I: YouTube ilmiönä, Osa II: YouTube ja nuoret, Osa III: YouTube ja tutkimus [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Nuorisotiedon kirjasto; Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura; Nuorten mielenterveysseura Yeesi, 2016.

Taide. Teatteri

Forsberg, Erika; Salminen, Saila: Sirkus - luovaa liikuntaa kouluun. Menetelmäopas yhteisölliseen ja omaehtoiseen sirkustoimintaan. Jyväskylä: Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut; Lastenkulttuurikeskusten verkosto, [2015]. - 55 s.

Saha, Eeva: Harjoituspussi. Helsinki: Tmi Raija Airaksinen/Draamatyö, 2016. - 40 s.

Saha, Eeva: Voimadraamaa. Helsinki: Tmi Raija Airaksinen/Draamatyö, 2016. - 119 s.

Setälä, Päivi; Tiainen-Niemistö, Marjo; Vesikansa, Saara (toim.): Lastenkulttuurin laatukäsikirja [Elektroninen aineisto]. 2. laitos. [Tampere]: Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, 2016. - 32 s.

Vilmilä, Fanny: Elämäntaitojen äärellä. Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2016. - 65 s. (Julkaisuja; 182)