Kirjavinkki

Nuorisotyön sukupolvet XYZ - kokemuksia kirjaimista. Nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperi 2017


Linkkivinkki

Nuorten hyvinvointikertomus   Nuorten hyvinvointikertomus sisältää indikaattori-, kokemus- ja tutkimustietoa 15-29-vuotiaista helsinkiläisnuorista. 


Valtion nuorisoneuvoston
sivuilla voi tutustua mm. nuorten hyvinvointi-indikaattoreihin sekä Nuoriso-barometreihin.


Kysy kirjastonhoitajalta
 

Uutuudet

Uusimmat nimekkeet kirjaston tietokannassa - Reaaliaikainen uutuusluettelo

Uutuusluettelo 4/2017 (23.10.2017-14.1.2018)

PSYKOLOGIA 
USKONTO
NUORISO.YLEISTÄ
TUTKIMUSMENETELMÄT
SOSIOLOGIA
POLITIIKKA.OSALLISTUMINEN 
TYÖ.TYÖLLISYYS 
NUORISORIKOLLISUUS
ASEVELVOLLISUUS
LASTENSUOJELU.NUORTENHUOLTO 
KASVATUS.KOULUTUS.YLEISTÄ 
KOTIKASVATUS
KOULUKASVATUS 
OPETUS
MONIKULTTUURISUUS.GLOBAALIKASVATUS
NUORISOTYÖ 
SEURAKUNTIEN NUORISOTYÖ
JÄRJESTÖJEN NUORISOTYÖ
ERITYISKASVATUS 
KORKEAKOULUTUS
VAPAA-AIKA.HARRASTUKSET
LÄÄKETIEDE.TERVEYS
PÄIHTEET.TUPAKKA
SEKSUAALIKASVATUS
ORGANISAATIOT.JOHTAMINEN
VIESTINTÄ.MEDIAKASVATUS  
TAIDE.TEATTERI 
KIELITIEDE.KIRJALLISUUS

Psykologia

Jääskinen, Anne-Mari; Pelliccioni Sanna: Mitä sä rageet?: #tunteita sikanolosta sairaan siistiin. Helsinki: Lasten keskus; Kirjapaja Oy, 2017. - 207 s.

Laitinen, Irmeli; Ollikainen, Seija (toim.): Mentalisaatio: teoriasta käytäntöön. Helsinki: Therapeia-säätiö, 2017. - 202 s.

Meissner, Birte Linda; Bantjes, Jason: Disconnection, reconnection and autonomy: four young South African men's experience of attempting suicide: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:7 s. 781-797

Pessi, Anne Birgitta; Martela, Frank; Paakkanen, Miia (toim.): Myötätunnon mullistava voima. Jyväskylä: PS-kustannus, 2017. - 317 s.

Uskonto

Madge, Nicola; Hemming, Peter J.: Young British religious 'nones': findings from the Youth On Religion study: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:7 s. 872-888

Nuoriso. Yleistä

Lapset Helsingissä [Teemanumero]: KVARTTI 2017:3 s. 4-105

Limnéll, Jarmo; Rantapelkonen, Jari: Pelottaako?: nuoret ja turvallisuuden tulevaisuus. Jyväskylä: Docendo, 2017. - 260 s.

Tutkimusmenetelmät

Eskola, Jari; Suoranta, Juha: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 10. p. Tampere: Vastapaino, 2014. - 268 s.

Kananen, Jorma: Laadullinen tutkimus pro graduna ja opinnäytetyönä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017. - 213 s. (Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja; 234)

Sosiologia

Flynn, Heather Kohler; Felmlee, Diane H.; Conger, Rand D.: The social context of adolescent friendships: Parents, peers, and romantic partners: YOUTH & SOCIETY 2017:5 s. 679-705

Husu, Hanna-Mari; Välimäki, Vesa: Staying inside: social withdrawal of the young, Finnish 'Hikikomori': JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:5 s. 605-621

Jump, Deborah: Why we should think some more. A response to 'When you're boxing you don't think so much': pugilism, transitional masculinities and criminal desistance among young Danish gang members: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:8 s. 1093-1107

Kellokumpu, Artti: Näkymiä neljän seinän sisältä. Tutkielma sosiaalisesti vetäytyneiden nuorten identiteetistä ja toimijuudesta. Helsinki: Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta, 2017. - 99 s. (Sosiologian pro gradu -tutkielma)

Kudrnác, Ales: Gender differences among Czech youth in prejudice towards minorities: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:5 s. 583-604

Landstedt, Evelina; Coffey, Julia; Wyn, Johanna; Cuervo, Hernán; Woodman, Dan: The complex relationship between mental health and social conditions in the lives of young Australians mixing work and study: YOUNG 2017:4 s. 339-358

Ojala, Kristiina: Nuori, liikunta ja ulkonäkö: LIIKUNTA & TIEDE 2017:6 s. 4-8

Paceley, Megan S.; Okrey-Anderson, Sarah; Heumann, Micah: Transgender youth in small towns: perceptions of community size, climate, and support: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:7 s. 822-840

Poikolainen, Janne: Nuoret, suuri muutto ja kaupungistumisen monet kasvot. Sodanjälkeiset ikäluokat 1960- ja 1970-lukujen maaltamuuton kokijoina ja toimijoina: NUORISOTUTKIMUS 2017:3 s. 4-21

Power, Sally; Taylor, Chris; Horton, Kim: Sleepless in school? The social dimensions of young people's bedtime rest and routines: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:8 s. 945-958

Rowe, Paula: Becoming metal: narrative reflections on the early formation and embodiment of heavy metal identities: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:6 s. 713-731

Sanchagrin, Kenneth; Heimer, Karen; Paik, Anthony: Adolescent delinquency, drinking, and smoking: Does the gender of friends matter?: YOUTH & SOCIETY 2017:6 s. 805-826

Storrod, Michelle L.; Densley, James A.: 'Going viral' and 'Going country': the expressive and instrumental activities of street gangs on social media: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:6 s. 677-696

Tyttötutkimus [Teemanumero]: SUKUPUOLENTUTKIMUS 2017:3 s. 3-74

White, Joy: Controlling the flow: How urban music videos allow creative scope and permit social restriction: YOUNG 2017:4 s. 407-425

Youth and spatiality [Teemanumero]: YOUNG 2017:3 s. 209-321

Politiikka. Osallistuminen

Alhanen, Kai; Perhoniemi, Tuukka: Demokraattinen perintömme. Tampere: Vastapaino, 2017. - 245 s.

Ataman, Aysenur; Sener, Tulin; Noack, Peter; Born, Michael: Political participation beyond borders: a comparative analysis of Turkish youth living in home country, Germany and Belgium: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:5 s. 565-582

Civic engagement and responsibility [Teemanumero]: YOUTH & SOCIETY 2017:7 s. 851-993

Crowley, Anne; Moxon, Dan: New and innovative forms of youth participation in decision-making processes [Elektroninen aineisto]. Strasbourg: Council of Europe, 2017. - 65 s.

Gotlieb, Melissa R.; Thorson, Kjerstin: Connected political consumers: transforming personalized politics among youth into broader repertoires of action: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:8 s. 1044-1061

Nikunen, Minna: Young people, future hopes and concerns in Finland and the European Union: classed and gendered expectations in documents: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:6 s. 661-676

Potocnik, Dunja; Williamson, Howard: Youth policy in Serbia: conclusions of the Council of Europe International Review Team. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2015. - 88 s.

Työ. Työllisyys

Juuti, Meri: Opinahjosta koulutusta vastaavaan työhön: TIETO & TRENDIT 2017:3 s. 34-40

Mutanen, Heli; Sivenius, Ari: Aktivoituva ja toisin suuntautuva toimijuus työpajanuorten kertomuksissa: KASVATUS 2017:4 s. 274-287

Roberts, Steven; Li, Zhen: Capital limits: social class, motivations for term-time job searching and the consequences of joblessness among UK university students: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:6 732-749

Serrano Pascual, Amparo; Martín Martín, Paz: From 'employab-ility' to 'entrepreneurial-ity' in Spain: youth in the spotlight in times of crisis: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:7 s. 798-821

Nuorisorikollisuus

Pekkarinen, Elina: Lapset, nuoret ja rangaistukset: HAASTE 2017:3 s. 25-27

Saarikkomäki, Elsa: Moni nuori ollut poliisien ja vartijoiden kontrollin kohteena: HAASTE 2017:3 s. 28-29

Asevelvollisuus

Tallberg, Teemu; Ojajärvi, Anni; Laukkanen, Tiia (toim.): Puolustuslinjalla: yhteiskuntatieteellistä ja historiallista tutkimusta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2017. - 230 s.

Lastensuojelu. Nuortenhuolto

Aaltonen, Sanna; Kivijärvi, Antti (toim.): Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2017. - 264 s.

Appelqvist-Schmidlechner, Kaija; Kekkonen, Marjatta; Wessman, Jenni; Sarparanta, Tuomas: Jääsydämet: Icehearts-toiminnassa aloittavien lasten psykososiaalinen hyvinvointi ja arviot toiminnan vaikuttavuudesta yhden vuoden seurannassa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017. - 96 s. (Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; 6/2017)

Barkman, Johanna; Inkinen, Helena; Isoniemi, Sami; Vario, Pipsa (toim.): Muutosvoimaa!: kohti nuorten kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa. Jyväskylä: Pesäpuu ry, 2017. - 63 s. (Opas- ja käsikirjat; 3/2017)

Brown, Kate: Vulnerability and young people: care and social control in policy and practice. Bristol: Policy Press, 2017. - 242 s.

Herz, Marcus; Philip Lalander: Being alone or becoming lonely? The complexity of portraying 'unaccompanied children' as being alone in Sweden: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:8 s. 1062-1076

Hilli, Petri; Ståhl, Timo; Merikukka, Marko; Ristikari, Tiina: Syrjäytymisen hinta - case investoinnin kannattavuuslaskelmasta: YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 2017:6 s. 663-675

Katznelson, Noemi: Rethinking motivational challenges amongst young adults on the margin: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:5 s. 622-639

Maahanmuuttajataustaisten nuorten palvelut Ohjaamo Helsingissä [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Helsingin kaupunki, 2017. - 28 s. (Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja; 2017/21)

Määttä, Mirja (toim.): Uutta auringon alla?: Ohjaamot 2014-2017. [Jyväskylä]: Kohtaamo-hanke (ESR). Keski-Suomen ELY-keskus, 2017. - 128 s.

Pukkio, Saana; Hipp, Tiia (toim.): Mikä jälki jää?: opas lastensuojelun jälkihuoltotyöhön. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto, 2016. - 139 s.

Silvén Hagström, Anneli: Breaking the silence: parentally suicide-bereaved youths' self-disclosure on the internet and the social responses to others related to stigma: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:8 s. 1062-1076

Vauhkonen, Teemu; Kallio, Johanna; Erola, Jani: Sosiaalisen huono-osaisuuden ylisukupolvisuus Suomessa: YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 2017:5 s. 501-512

Webb, Lucy [et al.]: Personal resilience and identity capital among young people leaving care: enhancing identity formation and life chances through involvement in volunteering and social action: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:7 s. 889-903

Wiikla, Jenni: Mahdollisuuksien kehystämät toimijuudet jälkihuollon asiakasnuorten elämäntarinoissa. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. - 116 s. (Sosiologian pro gradu -tutkielma)

Kasvatus. Koulutus. Yleistä

Guttorm, Tomi [et al.] (toim.): Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa [Elektroninen aineisto]. Oulu: Oulun ammattikorkeakoulu, 2017. - 112 s. (e-Pooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut; 38/2017)

Kivinen, Osmo; Hedman, Juha: Moniselitteiset PISA-tulokset ja niiden ongelmalliset koulutuspoliittiset tulkinnat: POLITIIKKA 2017:4 s. 250-263

Leskisenoja, Eliisa: Positiivisen pedagogiikan työkalupakki. Jyväskylä: PS-kustannus, 2017. - 210 s.

Ouakrim-Soivio, Najat [et al.]: Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen historian oppiaineessa: maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden arvosanat, osaaminen ja asenteet perusopetuksen päättövaiheessa: YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 2017:6 s. 651-662

Richardson, Janice; Milovidov, Elizabeth; Blamire, Roger: Bullying: perspectives, practice and insights. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2017. - 172 s.

Toom, Auli; Rautiainen, Matti; Tähtinen, Juhani (toim.): Toiveet ja todellisuus: kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 2017. - 546 s. (Kasvatusalan tutkimuksia; 75)

Widenius, Suvi: Mistä on hyvä seikkailukasvatus tehty? Suomalaisen seikkailukasvatuksen tunnuspiirteiden ja arvojen määrittäminen laadukkaan toiminnan kuvaajiksi. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017. - 90 s. (Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö)

Kotikasvatus

Tuovila, Tiina; Koivusilta, Minna; Åstedt-Kurki, Päivi; Kylmä, Jari: Nuorten kokemuksia elämästä sateenkaariperheessä. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus: YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 2017:5 s. 560-569

Koulukasvatus

Fluck, Julia: Why do students bully? An analysis of motives behind violence in schools: YOUTH & SOCIETY 2017:5 s. 567-587

Hoikkala, Tommi; Laine, Jyrki: Meidän jengi: tapausraportti Hirvilän perusopetuspalveluille: kokemuksia peruskoulun toimintakulttuurin kehittämisestä. Helsinki: Kehittämiskeskus Opinkirjo, 2017. - 53 s.

Peguero, Anthony A.; Bondy, Jennifer M.; Hong, Jun Sung: Social bonds across immigrant generations: Bonding to school and examining the relevance of assimilation: YOUTH & SOCIETY 2017:6 s. 733-754

Servoss, Timothy J.: School security and student misbehavior: A multi-level examination: YOUTH & SOCIETY 2017:6 s. 755-778

Tulane, Sarah; Vaterlaus, J. Mitchell; Beckert, Troy E.: An A in their social lives, but an F in school: Adolescent perceptions of texting in school: YOUTH & SOCIETY 2017:6 s. 711-732

Opetus

Savolainen, Hannu; Vilkko, Risto; Vähäkylä, Leena; Aro, Mikko (toim.): Oppimisen tulevaisuus. Helsinki: Gaudeamus, 2017. - 148 s. (Tutkitusti)

Monikulttuurisuus. Globaalikasvatus

Benjamin, Saija: "People who don't live what we live, don't understand": youths' experiences of hypermobility [Elektroninen aineisto]. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 2017. - 140 s. (Publications / Migration Institute of Finland; 16)

Hagman, Sandra: "Työ on varmasti vielä lapsenkengissä": selvitys traumatisoituneiden pakolaislasten ja -nuorten hoidosta [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Helsingin diakonissalaitos, 2017. - 76 s.

Kirjavainen, Tanja; Pulkkinen, Jonna: Miten lähtömaa on yhteydessä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaamiseen? Oppilaiden osaamiserot PISA 2012 -tutkimuksessa: YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 2017:4 s. 430-439

Kiuru, Hanna; Kuusisto, Henna; Laulajainen, Jenni; Vuori, Julia (toim.): Sata omenapuuta: hyvät käytännöt nuorten kotoutumiseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu, [2017]. - 69 s. (Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja; 40)

Nuorisotyö

Anttonen, Erja: Sukupuolisensitiivinen nuoriso- ja aikuistyö Suomessa. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, [2017]. - 49 s. (Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja; 38)

Hoikkala, Tommi; Kuivakangas, Johanna (toim.): Kenen nuorisotyö?: yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017. - 364 s. (Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja; 42) (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja; 196)

Kiviniemi, Juha; Tuominen, Suvi (ed.): Digital youth work: a Finnish perspective. Helsinki: Verke, 2017. - 170 s.

Lohmeyer, Ben Arnold: Restorative practices and youth work: Theorizing professional power relationships with young people: YOUNG 2017:4 s. 375-390

Schild, Hanjo; Connolly, Nuala; Labadie, Francine; Vanhee, Jan; Williamson, Howard (eds.): Thinking seriously about youth work: and how to prepare people to do it. Strasbourg: Council of Europe, 2017. - 439 s. (Youth Knowledge; #20)

Youth work. Recommendation CM/Rec(2017)4 and explanatory memorandum. Strasbourg: Council of Europe, 2017. - 31 s. (Legal instruments)

Seurakuntien nuorisotyö

Kokkonen, Jarmo (toim.): Tehdään ihmeitä!: osallisuus, vapaaehtoisuus, jäsenyys ja hengellisyys isostoiminnassa. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017. - 217 s. (Diak Työelämä; 10)

Järjestöjen nuorisotyö

Paju, Petri: Syliä tähteeksi: järjestöjen elämää ja elämää järjestöissä. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto, 2017. - 270 s. (Julkaisu; 1/2017)

Erityiskasvatus

Eriksson, Susan: Vammaisten nuorten liikunta - yhdenvertaisuuden mahdollisuudet ja esteet: LIIKUNTA & TIEDE 2017:4 s. 42-45

Meltzer, Ariella: 'I couldn't just entirely be her sister': the relational and social policy implications of care between young adult siblings with and without disabilities: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:8 s. 1013-1027

Saraste, Heini; Könkkölä Kalle: Voihan vammainen: lasten kuvasanakirja vammaisuudesta. Helsinki: Into, 2017. - 55 s. (Selko)

Korkeakoulutus

Koivisto, Hanna; Komulainen, Katri; Räty, Hannu; Vanhalakka-Ruoho, Marjatta: Kastajaisista kostajaisiin - etnografinen tutkimus uuden opiskelijan vastaanottamisesta yliopistoyhteisöön: NUORISOTUTKIMUS 2017:3 s. 22-37

Sumari, Laura: Turvassa maailmalla? Suomalaisten vaihto-opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia turvallisuudesta. Helsingin yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Maailman kulttuurien laitos, 2016. - 112 s. (Alue- ja kulttuuritutkimuksen pro gradu -tutkielma)

Vapaa-aika. Harrastukset

Hasanen, Elina: Nuorten omaehtoinen liikkuminen - Arkeen sopivia, merkityksellisiä palasia: LIIKUNTA & TIEDE 2017:6 s. 9-12

Heinze, Justin E. [et al.]: Gender role beliefs and parents' support for athletic participation: YOUTH & SOCIETY 2017:5 s. 634-657

Pyky, Riitta: Nuorten miesten liikkumisprofiilit - eroaako maalaispoika kaupungin kasvatista?: LIIKUNTA & TIEDE 2017:4 s. 46-49

Silonsaari, Jonne: Rakkaudesta lajiin ja paskaan läppään: Icehearts-urheilujoukkue ja poikien sosiaalinen pääoma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Liikuntakasvatuksen laitos, 2016. - 119 s. (Liikunnan yhteiskuntatieteiden pro gradu -tutkielma)

Vanttaja, Markku; Tähtinen, Juhani; Zacheus, Tuomas; Koski, Pasi: Liikkumattomuuden jäljillä - valokeilassa vähän liikkuvat nuoret: LIIKUNTA & TIEDE 2017:5 s. 4-10

Lääketiede. Terveys

Gammelgård, Monica: Studies on the validity and reliability of the Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) in Finnish institutional settings [Elektroninen aineisto]. Vaasa: Vanha Vaasa Hospital, 2015. - 129 s. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1557)

Hense, Cherry; McFerran, Katrina Skewes: Promoting young people's musical identities to facilitate recovery from mental illness: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:8 s. 997-1012

Karukivi, Max: Ahdistunut nuori perusterveydenhuollossa: SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI 2017:48 s. 2813-2817

Kessing, Malene Lue; Ravn, Signe: 'It feels as if time has come to a standstill': Institutionalised everyday live among youth with a mental illness: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:8 s. 959-973

Männikkö, Niko: Problematic gaming behavior among adolescents and young adults: relationship between gaming behavior and health [Elektroninen aineisto]. Oulu: Oulun yliopisto, 2017. - 105 s. (Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica; 1429)

Päihteet. Tupakka

Ander, Birgitta; Abrahamsson, Agneta; Bergnehr, Disa: 'It is ok to be drunk, but not too drunk': party socialising, drinking ideals, and learning trajectories in Swedish adolescent discourse on alcohol use: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:7 s. 841-854

Piispa, Mikko: Sammuuko savuke, nouseeko nuuska?: tutkimus yläkouluikäisten tupakkatuotteisiin liittyvistä mielikuvista ja kokemuksista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura; Suomen syöpäyhdistys, 2017. - 96 s. (Julkaisuja; 199)

Simonen, Jenni; Tigerstedt, Christoffer; Törrönen, Jukka; Vismanen, Elina: Kohtaavatko nuorten ja vanhempien näkemykset alkoholinkäytöstä?: NUORISOTUTKIMUS 2017:3 s. 38-52

Supski, Sian; Lindsay, Jo: 'There's something wrong with you': How young people choose abstinence in a heavy drinking culture: YOUNG 2017:4 s. 323-338

Seksuaalikasvatus

Hinkkanen, Niina; Peräaho, Katri; Velling, Johanna (toim.): Puhu, tunnista ja toimi!: nuorten seksuaalinen kaltoinkohtelu: opas ammattilaiselle [Elektroninen aineisto]. Helsinki: Exit - pois prostituutiosta ry, 2017. - 89 s.

Malm, Karla: Normaalin muuttuvat rajat. Seksuaalikasvatus peruskoulun oppikirjoissa vuonna 1972-2013. Helsinki: Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta, 2017. - 124 s. (Poliittisen historian pro gradu -tutkielma)

Peltola, Marja; Keskinen, Suvi; Honkasalo, Veronika; Honkatukia, Päivi: Intergenerational negotiations on (hetero)sexuality and romantic relationships - views of young people and parents in multi-ethnic contexts: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:5 s. 533-548

Spisák, Sanna: Negotiating norms: Girls, pornography and sexual scripts in Finnish question and answer forum: YOUNG 2017:4 s. 359-374

Organisaatiot. Johtaminen

Malmelin, Nando; Poutanen, Petro: Luovuuden idea: luovuus työelämässä, yhteisöissä ja organisaatioissa. Helsinki: Gaudeamus, 2017. - 180 s.

Myllymäki, Reino; Hinkka, Toni: Yhdistysjohtamisen opas: yhdistys ei ole yritys. 1. p. Vantaa: Ketterät Kirjat Oy, 2016. - 154 s. (CxO Academy Kirjat; 9)

Torkkola, Sari: Lean asiantuntijatyön johtamisessa. Helsinki: Talentum Pro, 2015. - 273 s.

Viestintä. Mediakasvatus

Bläfield, Ville (toim.): Mediakirja 2017. [Helsinki]: Medialiitto; Aikakausmedia; Graafinen Teollisuus; Sanomalehtien liitto; Suomen Kustannusyhdistys, 2017. - 118 s.

Frau-Meigs, Divina; O'Neill, Brian; Soriani, Alessandro; Tomé, Vitor: Digital citizenship education: overview and new perspectives. Volume 1. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2017. - 77 s.

Hopea, Saija: Nuoriso ryntää someen - pitääkö meidänkin? Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015. - 122 s. (Mediatuottamisen koulutusohjelma. Opinnäytetyö)

Hytönen, Kajsa; Sirén-Heikel, Stefanie: Unga och sociala medier. Helsingfors: Sällskapet för mediefostran, 2017. - 34 s. (Sällskapet för mediefostrans publikationer; 3/2017)

Juholin, Elisa: Communicare!: viestinnän tekijän käsikirja. 7. uud. p. Helsinki: Infor, 2017. - 331 s.

Kivikoski, Oscar: Elektroninen urheilu osana nuoren vapaa-aikaa: eSports-opas vanhemmalle. Turku: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2016. - 64 s. (Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö)

Kuuluvainen, Soila; Mustonen, Terhi: Digitaalinen viihdepelaaminen ja digipeliriippuvuus: katsaus pelaamisen eri ulottuvuuksiin. Helsinki: Sosped Säätiö, 2017. - 103 s.

Niemi, Tuukka: Vertaistuestako apu ongelmalliseen digipelaamiseen? Helsinki: Sosped Säätiö, 2017. - 39 s.

Nieminen, Emmi; Vehkoo, Johanna: Vihan ja inhon internet. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Kosmos, 2017. - 147 s.

Richardson, Janice; Milovidov, Elizabeth: Digital citizenship education: multi-stakeholder consultation report. Volume 2. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2017. - 88 s.

Stowell, Louie: Oikeella tavalla online. Helsinki: Lasten keskus; Edukustannus, 2017. - 143 s.

Taide. Teatteri

Häkkinen, Lotta; Tikkaoja, Oona; Linnossuo, Outi: Osallistavaa taidetta nuorten parissa: työkirja kenttään tutustuvalle. [Turku]: Hyvinvoinnin välitystoimisto, 2017. - 27 s. (Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja; 27)

Kuoppamäki, Anna; Vilmilä, Fanny: "Musta tuntui, että mulla on ohjat" - nuoret musiikillisen toimijuuden sanoittajina: NUORISOTUTKIMUS 2017:1-2 s. 5-24

Myllyntaus, Oona; Karttunen, Sari; Ruokonen, Inkeri; Ruismäki, Heikki: Julkinen taide osana opiskeluympäristöä: lukiolaisten kokemuksia: NUORISOTUTKIMUS 2017:1-2 s. 55-78

Oikarinen-Jabai, Helena: Suomensomalialaiset nuoret paikantumisiaan tutkimassa: NUORISOTUTKIMUS 2017:1-2 s. 40-53

Sivenius, Ari; Friman, Iina: Taidelähtöinen projekti tutkimuksellisena lähestymistapana - nuorten elämä kuvin ja sanoin: NUORISOTUTKIMUS 2017:1-2 s. 26-38

Åstrand, Riikka: Taiteen mahdollisuudet, rajat ja riskit vaikeissa tilanteissa olevien nuorten tukemisessa - Myrsky-hankkeen taiteilijaohjaajien näkemyksiä: NUORISOTUTKIMUS 2017:1-2 s. 80-91

Kielitiede. Kirjallisuus

Drummond, Rob: (Mis)interpreting urban youth language: white kids sounding black?: JOURNAL OF YOUTH STUDIES 2017:5 s. 640-660