Nuoret turvapaikanhakijat

Uusinta aineistoa nuorista turvapaikanhakijoista:

Nuorten turvapaikanhakijoiden ja yksintulleiden pakolaislasten tilanne on puhuttanut jo pitkään. Tälle sivulle kootaan kirjastossa olevaa ajankohtaista aineistoa aiheesta. Mukana on tutkimus- ja muita julkaisuja sekä käytännön oppaita maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kohtaamiseen.

Aineistoa voi myös hakea kirjaston tietokannasta (hakusanat: turvapaikanhakijat, pakolaiset, yksintulleet pakolaislapset).

 

LUKEMISTA
(päivitetty 15.11.2018)

2018

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (toim.): Monen kodin lapset. Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 2018.

Lähde, Ville & Vehkoo, Johanna (toim.): Jakautuuko Suomi? Eriarvoisuus tutkijoiden, toimittajien ja taiteilijoiden silmin. Helsinki: Into, 2018.

Tienhaaroja ja umpikujia. Maahanmuuttaja-asiakkaat neuvonta- ja ohjaustyössä. Helsinki : Suomen pakolaisapu, 2018. E-julkaisu

 

2017

Berschewsky, Tuulia: Jälkihuolto kotoutumisen tukena ja nuoren apuna. Yksin, ilman huoltajaa, alaikäisenä maahan tulleiden nuorten jälkihuollon mahdollisuudet. Siirtolaisuus 2017:1 s. 37-40.

Hagman, Sandra: "Työ on varmasti vielä lapsenkengissä". Selvitys traumatisoituneiden pakolaislasten ja -nuorten hoidosta. Helsinki: Helsingin diakonissalaitos, 2017.

Herz, Marcus & Philip Lalander: Being alone or becoming lonely? The complexity of portraying 'unaccompanied children' as being alone in Sweden. Journal Of Youth Studies 2017:8 s. 1062-1076.

Hoikkala, Tommi & Kuivakangas, Johanna (toim.): Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet. Helsinki : Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017. E-julkaisu

Honkasalo, Veronika [et al.] (toim.): Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa. Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2017. E-julkaisu

Jolliffe, Pia: Karen youth transitions at the Thai-Myanmar border. Journal Of Youth Studies 2017:10, s. 1313-1327.

Kiuru, Hanna [et al.] (toim.): Sata omenapuuta. Hyvät käytännöt nuorten kotoutumiseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017. E-julkaisu

 

2016

Bahmani, Airin & Honkasalo, Veronika: Kulttuurisensitiivinen sukupuoli. Monikulttuurinen sukupuolisensitiivinen työ setlementtiliikkeessä. Helsinki : Setlementtiliitto, 2016. E-julkaisu

Back, Les: Moving sounds, controlled borders. Asylum and the politics of culture. Young 2016:3, s. 185-203.

Gothóni, Raili ; Siirto, Ulla (toim.): Pakolaisuudesta kotiin. Helsinki : Gaudeamus, 2016.

Honkasalo, Veronika et al. (toim.): Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarja. Nuorisotutkimusverkosto, 2016.

Jeronen, Eeva (toim.): Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin. Ideapaketti yhdistystoiminnan kehittäjälle. Helsinki : Opintokeskukset ry, 2016.

Kivijärvi, Antti & Peltola, Marja (toim.): Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2016. E-julkaisu

Koste, Asmo (toim.): Nuorista Suomessa 2016. Tietoa nuorista, heidän elinoloistaan sekä nuorisotyöstä. Helsinki : Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, 2016.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa: Myötätunnon politiikka ja tutkimusetiikka Suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen tutkimisessa. Sosiologia 2016:4, s. 396-415.

Kähkönen, Markku et al. (toim.): Ennen olin pakolainen. Helsinki : S&S, 2016.

Luhtasaari, Mia: Turvapaikanhakijoiden parissa toimivat organisaatiot. Katsaus tilanteeseen pääkaupunkiseudulla loka-joulukuussa 2015 [www-tuloste]. 2016.

Maahanmuutto [Teemanumero] : Haaste 2016:4 s. 3-35.

Perspectives on youth. Volume 3. Healthy Europe: confidence and uncertainty for young people in contemporary Europe. Strasbourg : Council of Europe, 2016.

Richert, Hannele (toim.): Mitä sä täällä teet? Tarinoita maahantulosta. Helsinki : Voima Kustannus, 2016.

Ritari, Anni & Piitulainen, Mirja: Ilman huoltajaa saapuneet lapset ja nuoret. Kokemustieto käyttöön vastaanoton kehittämisessä. Helsinki : Pelastakaa Lapset ry, 2016. E-julkaisu

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus [Teemanumero] : Haaste 2016:2 s. 3-47.

Turvapaikanhakijat [Teemanumero] : Kvartti 2016:4 s. 1-117.

Urheilu [Teemanumero] : Haaste 2016:3 s. 3-47.

 

2015

Björklund, Krister: Unaccompanied refugee minors in Finland. Challenges and good practices in a Nordic context. Turku: Institute of Migration, 2015. E-julkaisu

Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli & Ruuska, Petri: Suomi toisin sanoen. 2. p. Tampere: Vastapaino, 2015. E-julkaisu

Kaukko, Mervi: Participation in and beyond liminalities. Action research with unaccompanied asylum-seeking girls. Oulu: University of Oulu, 2015. E-julkaisu

Kauko, Outi: Yksinäisyys alaikäisten turvapaikanhakijoiden valottamana. Yhteiskuntapolitiikka 2015:1, s. 35-45. E-julkaisu  

Könönen, Jukka: Tilapäinen elämä, joustava työ. Rajat maahanmuuton ja työvoiman prekarisaation mekanismina. Joensuu: University of Eastern Finland, 2015. E-julkaisu  

Nieminen, Harri & Kivijärvi, Antti (toim.): Kiertoteitä. Maahan muuttaneet nuoret yhteiskunnallisten esteiden edessä. Helsinki: Into, 2015.

Safe & sound. What states can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe. Brussels: UNHCR; UNICEF, 2015. E-julkaisu

 

2014

Björklund, Krister: "Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa". Yksintulleiden alaikäisten pakolaisten kotoutuminen Varsinais-Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 2014. E-julkaisu  

Förbom, Jussi: Väki, valta ja virasto. Maahanmuuttovirasto ja suomalainen turvapaikkapolitiikka. Helsinki: Into, 2014.

Heino, Hannu: Mitä maahanmuuttaja maksaa? Pakolainen 2014:2, s. 18-20.

Heikkilä, Elli (toim.): Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 2014. E-julkaisu  

Koivurova, Timo & Pirjatanniemi, Elina (toim.): Ihmisoikeuksien käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 2014.

 

2013

Holland, Päivi: ”Ilman oleskelulupaa se ei onnistu oikeasti.” Tutkimus nuorten turvapaikanhakijoiden kokemuksista hyvän elämän mahdollisuuksiin Suomessa. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2013. E-julkaisu

Kaukko, Mervi: Everyday choices, meaningful activities and reliable adults. Diverse paths to empowerment of unaccompanied asylum-seeking girls. Teoksessa Maritta Törrönen [et al.] (toim.) Empowering social work: research & practice. Kotka: Helsingin yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, 2013. E-julkaisu  

Korhonen, Vesa & Puukari, Sauli (toim.): Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-kustannus, 2013.

Lähteenmäki, Minna: Lapsi turvapaikanhakijana. Etnografisia näkökulmia vastaanottokeskuksen ja koulun arjesta. Helsinki: Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Käyttäytymistieteiden laitos, 2013. E-julkaisu  

Martikainen, Tuomas & Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.): Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 2013.

Saukkonen, Pasi: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Helsinki: Gaudeamus, 2013.

Sirriyeh, Ala: Inhabiting borders, routes home. Youth, gender, asylum. Farnham, Surrey: Ashgate, 2013. - 230 s.

Yksintulleet pakolaislapset. Unaccompanied refugee minors [Teemanumero]. Siirtolaisuus - Migration 2013:Supplement. E-julkaisu  

 

2012

Alanko, Salli & Marttinen, Irma & Mustonen, Henna (toim.): Lapsen etu ensin. Yksintulleet alaikäiset turvapaikanhakijat Suomessa. Yksintulleet-projektin loppujulkaisu. Helsinki: Yhteiset lapsemme, 2012. E-julkaisu   

Hakkarainen, Elina [et al.]: ”Joka tapaamisen jälkeen on tunne, että toivoa on.” KITU lapset ja nuoret -hankkeen loppuarviointiraportti. Helsinki: Helsingin diakonissalaitos, 2012. E-julkaisu   

Lähteenmäki, Minna: Turvapaikanhakijalapset kertovat. Teoksessa Liisa Karlsson & Reeli Karimäki (toim.) Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 2012.

Utsatta barn och myndighetsutövning [Teemanumero]. Locus 2012:1-2.

 

2011

Alanko, Anu: Nuoren turvapaikanhakijan polku Pudasjärvellä: loppuraportti. Oulu: Oulun seudun Setlementti, 2011.

Suoranta, Juha: Vastaanottokeskus. Helsinki: Into, 2011.

 

2010

Heikkilä, Sanna: "Ohjaaja kulkee vierellä ja tuuppii oikeaan suuntaan". Alaikäisinä Suomeen ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina saapuneet nuoret. Tuetun asumisen mallin vaikutukset. Helsinki: Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ, 2010. E-julkaisu  

Marttinen, Irma (toim.): Tarinoita ja artikkeleita maahanmuutosta. Kotona Suomessa. Helsinki: Yhteiset lapsemme, 2010.

Parsons, Annika: Lapsen edun toteutuminen turvapaikanhakija- ja pakolaislapsia koskevissa päätöksissä. Helsinki: Vähemmistövaltuutettu, 2010. E-julkaisu  

 

2009

Ahonen, Riitta: Rovaniemi on myös nuorten turvapaikka. Sosiaali- ja terveysviesti 2009:3, s.10-12.

Grönfors, Janette [et al.] (toim.): Opintopiiri maahanmuuttajalapsille. Helsinki: Suomen pakolaisapu, Järjestöhautomo, 2009.

Keskinen, Suvi & Rastas, Anna & Tuori, Salla (toim.): En ole rasisti, mutta... Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Tampere: Vastapaino; Nuorisotutkimusverkosto, 2009. E-julkaisu  

Nordström, Paulina: Turvapaikanhakijanuorten väliaikaiset tilat - kohtaamisia pykäläsokkelikosta Pansioon. Turku: Turun yliopisto. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Maantieteen laitos, 2009.

Pakolaislapset - tausta ja tulevaisuus. Helsinki: Yhteiset lapsemme, 2009.

Pakolaislapset - yksin ja yhdessä. Helsinki: Yhteiset lapsemme, 2009.

Vepsäläinen, Elisa (käsikirj.): Sodassakin on säännöt. Oppimateriaali yläkouluille ja lukioille. Helsinki: Suomen Punainen Risti, 2009. - 82 s. E-julkaisu  

 

2008

Heikkilä-Daskalopoulos, Sanna: Maahanmuuttajataustaiset lapset ja perheet palvelujärjestelmässä - asiantuntijoiden näkökulmia. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto, 2008. E-julkaisu  

Rastas, Anna: Lapset ja sota, tunteet ja tieto. Nuorisotutkimus 2008:2, s. 51-55.

 

2007

Halla, Tapio: Psyykkisesti sairas maahanmuuttaja. Duodecim 2007:4, s. 469-675. E-julkaisu  

Koistinen, Sari: Dialogin mahdollisuudet yksin tulleiden pakolaisnuorten kotoutumisen tukena. Teoksessa Juha Hämäläinen & Elina Nivala (toim.) Sosiaalipedagoginen aikakauskirja. Vuosikirja 2007. Kuopio: Suomen sosiaalipedagoginen seura, 2007.

Ruck, Martin D. [et al.]: Brief report: British adolescents' views about the rights of asylum-seeking children. Journal of Adolescence 2007:4, s. 687-693

Sourander, Andre: Turvapaikkaa hakevien pakolaislasten ja -nuorten mielenterveys. Duodecim 2007:4, s. 479-485. E-julkaisu  

 

2003

Bellis, Anne & Morrice, Linda: A sense of belonging: asylum seekers, cultural difference and citizenship.Teoksessa Pam Coare & Rennie Johnston (ed.) Adult learning, citizenship and community voices. Exploring community-based practice. Leicester: NIACE, 2003.

Pakolaisnuoret [Teemanumero]. Pakolainen 2003:2.

 

2002

Haapea, Arto (toim.): Ihmisoikeudet 2000-luvulla.  Sopimuksia ja asiakirjoja. Helsinki: Ihmisoikeusliitto, 2002.

Haaramo, Soili & Palonen, Kirsti (toim.): Trauman monet kasvot. Psyykkinen trauma sisäisenä kokemuksena. Helsinki: Therapeia-säätiö, 2002.

Mikkonen, Anna [et al.]: Yksin Suomessa. Ilman huoltajaa tulleiden lasten asema kansainvälisten suositusten valossa. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto, 2002.

Mikkonen, Anna: Yksin saapuneet pakolaislapset - "Paljon puuttuu, kun isä puuttuu, mutta ihan kaikki puuttuu, kun äiti puuttuu". Siirtolaisuus - Migration 2002:1, s. 14-30.

Räty, Minttu: Maahanmuuttaja asiakkaana. Helsinki: Tammi, 2002.

 

2001

Haukka, Inka & Kirkas, Tiina: Lapset pakolaisina. Pakolainen 2001:4, s. 5-7.

Lapsen etu ilman huoltajaa tulleiden lasten vastaanotossa. Separated Children in Europe Programme -ohjelman toimintasuositukset. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto, 2001.

Lapsen etu [Teemanumero]. Monitori 2001:4.

Rahman, Mojibur: The globalisation of childhood and youth: New actors and networks in protecting street children and working children in the south. Teoksessa Helena Helve & Claire Wallace (ed.). Youth, Citizenship and Empowerment. Aldershot: Ashgate, 2001.

 

2000

Huttunen, Heli: Palestiinalaiset hakevat yhteyksiä Eurooppaan. Nuorisotyö 2000:6, s. 18-19 .

 

1999

Järventie, Irmeli: Syrjäytyvätkö lapset? Tutkimus 1990-luvun lasten perushoivasta, hyvinvoinnista ja lastensuojelupalvelujen käytöstä Helsingissä. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Pakolaistoimisto, 1999.

 

1997

Maahanmuuttajien opetus [Teemanumero]. Monitori 1997:2.

Sjöblom, Tua: Yksin tulleet alaikäiset lapset ja nuoret turvapaikanhakijoina. Selvitys yksin turvapaikkaa hakevien somalialaisten lasten ja nuorten tilanteesta sukulaisperheissä pääkaupunkiseudulla. Helsinki: Työministeriö, 1997.

 

1996

Mikämikämaan lapset monikulttuurisessa päiväkodissa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Pakolaistoimisto, 1996.

 

1995

Ilman huoltajaa tulevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotto. Sosiaali- ja terveysministeriö, 1995.

Peltola, Kirsi: Vapaaehtoistyötä pakolaislasten ja nuorten parissa. Nuorisotyö 1995:1, s. 20-21.

 

1994

Forsten-Lindman, Nina: Ulkomailla syntyneiden lasten sosioemotionaalinen sopeutuminen. Ulkomailta adoptoidut lapset ja vietnamilaiset pakolaislapset Suomessa. Siirtolaisuus 1994:4, s. 12-24.

Rutter, Jill: Refugee children in the classroom: Including a comprehensive information briefing on refugees in Britain. Staffordshire: Trentham books, 1994.

 

1993

Gottberg, Eva: Ulkomaalainen lapsi sosiaalitoimen asiakkaana: lapsen oikeudet taattava puuttumatta kohtuuttomasti perheelle tärkeisiin kulttuuriarvoihin. Sosiaaliturva 1993:3, s. 16-19.

Kaakinen, Eija: Puolikielisyys uhkaa pakolaislapsia: äidinkieli mansikka. Lastentarha 1993:1, s. 36-37.

 

1992

Angel, Birgitta & Hjern, Anders: Att möta flyktningbarn och deras familjer. Lund: Studentlitteratur, 1992.

Karanko Marjatta: Haaveena pakolaisstatus: vuonna 1990 Suomeen tulleiden peruskouluikäisten turvapaikanhakijoiden koulujärjestelyt. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 1992.

 

1991

Päivärinne, Sirkku: Ilman vanhempiaan saapuvat alaikäiset turvapaikanhakijat. Sosiaaliturva 1991:6, s. 240-242.

Vår kosmopolitiska hembygd [Teemanumero]. Krut 1991:2.

 

1989

Kosonen, Liisa: "Kuka minä olen?" Pakolaislasten olot Suomessa. Sosiaaliturva 1989:10, s.412-414.

 

1988

Eneh, Ogechukwu: Lasten kulttuurinen sopeutuminen ja varhaislapsuuden oppimiskokemukset. Monitori 1995:4, s. 31-33.

Koistinen, Anne: Pakolaislapset aikuisten maailmassa: lapsella etuoikeus suojeluun. Lapset ja yhteiskunta 1988:10, s.16-17.

Aiheesta muualla