Kirjavinkki: Avointa tutkimusta nuorten siirtymävaiheista

27.03.2020
LeenaK
Kuva kirjan kannesta. Kirjan nimi ja toimittajien nimet. Kuvassa Nuoria, joista yhdellä megafoni.

Kristiina Brunilan ja Lisbeth Lundahin toimittama tuore artikkelikokoelma Youth on the Move - Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices keskittyy tarkastelemaan nuorten ja nuorten aikuisten siirtymävaiheita koulusta töihin ja jatkokoulutukseen.

Huoli työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella elävistä ja toimivista nuorista (nk. “NEET-nuorista”) on ollut esillä jo pitkään. Tähän huoleen onkin kehitetty ratkaisuksi monenlaisia tukitoimia. Julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin yhdessä ja erikseen tarjoamat lyhytkestoiset ja projektimuotoiset koulutukset, ohjaukset ja kuntoutukset muodostavat siirtymävaiheissa oleville nuorille suunnattujen tukijärjestelmien kimpun. Sitä Youth on the Move -kirjan toimittajat Brunila ja Lundahl kutsuvat “siirtymäkoneistoksi” (transition machinery). Tähän nuorten siirtymävaiheita hallinnoivaan “koneistoon” he suhtautuvat tutkimuksellisen kriittisesti.

Brunila ja Lundal kiinnittävät kirjan johdannossa huomiota siihen, että työttömyyden tai kouluttamattomuuden nähdään usein johtuvan yksilön valinnoista, epäonnistumisista tai puutteista. Tällöin myös ratkaisuiksi tarjotaan yksilön ohjaamista, kouluttamista ja kuntouttamista. Myös siirtymävaiheissa oleville nuorille tarjotussa tukitoiminnassa on näin: nuoria kannustetaan olemaan yritteliäitä, kilpailuhenkisiä ja autonomisia yksilöitä, jotka ovat itse vastuussa suunnistamaan menestyksekkäästi omalla koulutus- ja urapolullaan. Youth on the Move pyrkii nostamaan esiin, että yksilöllisten seikkojen lisäksi nuorten siirtymävaiheet ja niiden haasteet ovat sidoksissa myös ihmisten välisiin sosiaalisiin eroihin, kuten sukupuoleen, terveydentilaan, yhteiskuntaluokkaan ja etnisyyteen sekä myös maantieteelliseen sijaintiin.

Youth on the Move -kirjan artikkelit ovat esimerkkejä tutkimuksesta, jossa katse on kääntynyt yksilön ominaisuuksien, kykyjen ja kompetenssien sijaan rakenteisiin, ja tukijärjestelmiä tarkastellaan niiden yhteiskunnallisessa ja poliittisessa kontekstissa sen sijaan, että tarkasteltaisiin niiden vaikuttavuutta yksittäisten nuorten kohdalla. 

Artikkeleissa tarkastellaan muun muassa, minkälaisia prosesseja liittyy pakolaistaustaisten nuorten toisen asteen koulutuksen keskeyttämiseen, minkälaisia vaikutuksia nuoruudessa koetulla työn ja koulutuksen ulkopuolella olemisella on erilaisista luokkataustoista tulevien myöhempään uraan työmarkkinoilla ja minkälaisia puhetapoja koulussa menestyvät keskiluokkaiset nuoret käyttävät. Suurin osa artikkeleista käsittelee Pohjoismaissa asuvia nuoria, mutta löytyy joukosta myös englantilaisten nuorten isoa mutta vähemmälle huomiolle jäänyttä toisen asteen koulutuksessa keskitasoisesti pärjäävää joukkoa tarkasteleva artikkeli. Erityisen paikkasidonnaiselta Youth on the Move ei vaikuta, ja on varmasti kiinnostavaa luettavaa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita nuorten siirtymävaiheista ja niitä varten kehiteltyjen toimenpiteiden kriittisestäkin tarkastelusta. 

Youth on the Move on kiinnostava ensimmäinen julkaisu uudelta Helsinki University Pressiltä (HUP). HUP on avointa tiedettä edistävä kustantamo, joka julkaisee tieteellisiä vertaisarvioituja monografioita, artikkelikokoelmia ja lehtiä lähinnä englannin kielellä. Kaikki HUP:n julkaisut ovat verkossa vapaasti saatavilla.

 

Brunila, K. and Lundahl, L. (toim.) (2020) Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices. Helsinki: Helsinki University Press. LUE TÄSTÄ!

kirjavinkki nuorisotutkimus

Aiheesta lisää